Calgo Call Center adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

2018. május 25.


Az alábbi tájékoztató az UHU Systems Kft. által végzett adatkezelés céljait, jogalapjait, valamint az érintett természetes személyek jogait foglalja össze. Célunk, hogy pontos képet adjunk arról, miért és hogyan kezeljük mindazok személyes adatait, akik cégünkkel a honlapunkon vagy más csatornákon kapcsolatba kerülnek.

Jogi háttér

A Tájékoztató megírásakor a következő jogszabályokra, ajánlásokra támaszkodtunk:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ( „Ektv.”)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény ( „Eht.”)
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

Néhány alapvető fogalom a Tájékozató megértéséhez

Személyes adat

Személyes adat lehet bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy közvetett vagy közvetlen módon, azonosíthatóvá válik. Ilyen például az érintett neve, e-mailcíme, telefonszáma, lakcíme.


Adatkezelés

Adatkezelésnek hívunk minden olyan műveletet, amit személyes adatokon hajtanak végre. Például: személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, átadása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése.


Adatkezelő

Adatkezelőnek hívják azt, aki az adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza. Az Ön adatainak kezelője az UHU Systems Kft. (Székhely/postacím:1119 Budapest, Mohai u. 38.; adószám: 14242036-2-43; Cégjegyzékszám: 01-09-895207, Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága).


Érintett

Mindenki, aki itt, az oldalunkon vagy bárhol máshol cégünkkel megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait cégünk egyébként kezeli. Például Ön, aki ezt a Tájékoztatót olvassa.


Milyen adatokat kezelünk?

Jellemzően a következő személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük:

 • E-mail cím
 • Pozíció, munkakör
 • Az Ön által képviselt cég neve
 • Név
 • Telefonszám, mobilszám
 • Álláskeresők esetében: önéletrajzban szereplő személyes adatok

A fentieken túl a honlapunkon személyes adatokat gyűjtő cookie-kat is használunk.

Mi az a cookie, és miért használjuk?

A cookie (süti) egy adatcsomag, amelyet a honlapunk meglátogatásával a webszerver elküld az Ön számítógépére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.

A cookie-k az Ön számítógépén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

A honlapunk zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (ezek az ún. munkamenet cookie-k) a honlapunk meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépén. Az ilyen cookie-k célja a honlapuk biztonságának garantálása, az online űrlapjainkon rögzített adatok megőrzése, a multimédiás tartalmak megjelenítése, valamint a honlapunk terhelésének kiegyenlítése. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének IP címét) a honlapunk biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.

A honlapunkon megadott hozzájárulása alapján az alábbi célból a következő típusú cookie-k települhetnek a számítógépén:

 • Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a weboldalunk látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk és weboldalunk továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.
 • Remarketing célú cookie-k (Google Adwords), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).

A hozzájárulását a honlap ismételt meglátogatásával – a honlap betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja.

A cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti.

Milyen egyéb célból és mikor gyűjtük az Ön személyes adatait?

Jellemzően akkor kérünk Öntől személyes adatokat, amikor:

 • A termékeinkkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban árajánlatot vagy információt kér tőlünk
 • Telefonos vagy e-mailes konzultációt kér tőlünk
 • Egyéb online felületeinken, közösségi csatornánkon, saját eseményeinken vagy más rendezvényen szeretné felvenni velünk a kapcsolatot

Attól függően, hogy Ön a hozzájárulását mihez adta meg, az adatkezelésünk célja az, hogy az Ön megkeresésének eleget tudjunk tenni.

Mi a feltétele annak, hogy az Ön személyes adatait kezelhessük?

Röviden: az Ön kifejezett, teljeskörű tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása (a jelen tájékoztatóban kifejezetten megjelölt jogos érdekeink kivételével). Ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, e-mail-ben, postai úton vagy személyesen az adatvédelmi tisztviselőnk lenti címén. A hozzájárulás visszavonása természetesen nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Kivételes esetben előfordulhat, hogy a személyes adatai esetleges jogi igényünk érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, ezen jogos érdekünk alapján ilyen esetben a jogvita jogerős lezárásáig kezeljük az Ön személyes adatait.

Meddig tároljuk és kezeljük az Ön személyes adatait?

A megadott személyes adatok kezelését mindaddig folytatjuk, amíg:

a) Ön az adatok törlését nem kéri (hozzájárulását vissza nem vonja)

b) Eseti jellegű adatkezelés esetén, amíg az adatkezelés célja meg nem szűnik. Ilyen eseti jellegű adatkezelés péládul az egyedi információ-, vagy ajánlatkérés. Az adatkezelés célja akkor szűnik meg, ha az eseti megkeresést teljesítettük;

A böngészéskor rögzített IP címeket rendszerünk legfeljebb 30 napig tárolja.

Hol tároljuk a személyes adatait?

Minden személyes adatot saját, megbízható védelemmel ellátott szervereinken tárolunk. Valamennyi szerverünk az Európai Unió területén található, az azokon tárolt személyes adatokhoz – a tájékoztatóban megjelölt kivétellel – harmadik országból nem lehet hozzáférni.

Milyen jogokat érvényesíthet személyes adataival kapcsolatban?

Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – írásban, a címünkre küldött ajánlott vagy tértivevényes levélben vagy a calgo@calgo.cc e-mail címre küldött e-mailben.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.

Helyesbítés: A tájékoztatáskérésénél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.

Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, ha:

a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.

b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Tiltakozás: Ha a jelen tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.

Törlés: Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt.

A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

Kik férhetnek hozzá személyes adataihoz?

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és harmadik személynek nem adjuk ki.

Kinek és milyen esetben vagyunk kötelesek kiadni személyes adatokat?

Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra az eljáró hatóság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékozatást adunk Önnek.

Milyen felelősségek merülhetnek fel a megadott személyes adatokkal kapcsoaltban?

Amikor megadja nekük személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak és a valóságnak megfelelnek.

Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért cégünk nem vállal felelősséget.

Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen adatkezelési tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.

Kihez fordulhat a személyes adataival kapcsolatos kérdésekben vagy hogy jogait érvényesítse?

Kérdéseivel a calgo@calgo.cc e-mialcímen, telefonon a 1 327 4080-as telefonszámon, személyesen pedig székhelyünkön kereshet minket (1119 Budapest, Mohai u. 38.)

Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 0613911400
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu